யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் – One Home, One Family

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன
சாதலும் புதுவது அன்றே, வாழ்தல்
இனிதென மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின்
இன்னா தென்றலும் இலமே, மின்னொடு
வானம் தண்துளி தலைஇ யானாது
கல் பொருது மிரங்கு மல்லல் பேரியாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல் ஆருயிர்
முறை வழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியில் தெளிந்தனம் ஆகலின், மாட்சியின்
பெரியோரை வியத்தலும் இலமே,
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே. (புறம்: 192)

~ கணியன் பூங்குன்றனார் (Kaniyan Poongunranar, Ancient Tamil Poet)

What it means?

யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர்
Every place is my home town, and everyone is my relative. We are one!

தீதும் நன்றும் பிறர்தர வாரா
Both good and bad things (to you) are not from (because of) others. We are responsible for our actions!

நோதலும் தணிதலும் அவற்றோ ரன்ன
Similarly, we are responsible for both the pain and relief how they feel. It’s how we perceive it!

சாதலும் புதுவது அன்றே, வாழ்தல்
Neither death is new to us, nor do our bosoms thrill. So be our Self in this life!

இனிதென மகிழ்ந்தன்றும் இலமே முனிவின் இன்னா தென்றலும் இலமே
Neither be happy that the life is pleasant nor be an ascetic saying that life is suffering. Maintain the balance and treat all as same!

மின்னொடு வானம் தண்துளி தலைஇ யானாது
கல் பொருது மிரங்கு மல்லல் பேரியாற்று
நீர்வழிப் படூஉம் புணைபோல் ஆருயிர்
முறை வழிப் படூஉம் என்பது திறவோர்
காட்சியில் தெளிந்தனம்
As the sky with lightning pours rain drops becoming flood water flowing through rocks and stones towards the lowlands is the path of our life boat. After seeing and realized this, the wise say that the life flows with rhythm and order as per the laws of nature. There is no difference at all!

ஆகலின், மாட்சியின் பெரியோரை வியத்தலும் இலமே,
சிறியோரை இகழ்தல் அதனினும் இலமே.
So, in this life we should neither be awed by great people (intelligence, power, wealth, birth, skills…) nor mistreat (mock/belittle) people who are weaker than us. Treat all equally with respect!

Summary

We are one family with one home. We are responsible for what we face in life and how we perceive it. Don’t fall into birth-death cycle, realize your Self in this life. Have balanced approach to life treating happy and sad, pleasure and pain, ups and downs equally. All life follows the laws of nature, realize it and treat all equally like our Self! 🙂

through the eyes of love…

There is beauty in anything and everything. Through the eyes of love, everything is beautiful…

Is it only rain that is beautiful? The scorching sun has its beauty too.
Is it only the flower that is beautiful? The falling leaf too has its own beauty.

The sight of a smile is beautiful. The silence that follows the end of speech is also beautiful. A lie told for a good cause is beautiful. Truth is indeed very beautiful.

When a Cuckoo sings its melodious birdsong, is there a need for music notes?
When a peacock trots and dances, is there a need for rhythmic steps?

For a river to reach the ocean, does it need a companion?
For the waves in the ocean to form its sounds, is there a need for language or grammar.

When you commune with natural beauty, the whole world is beautiful.
If you forget all your worries, this whole life is beautiful.

The tender heart is a swing that sways to the left and right.
The heart can be lost in happiness or immersed in sorrow.

There is no meaning in pondering about the past and there is nothing greater than looking at the present and counting our blessings.

The fragrance wafting off a blooming flower is so beautiful. But even better is the fragrance of love that flows from our hearts…

Primordial Rhythm and Mathematics – 2

Suzhi

Every being in the universe adheres to a vibration / periodicity and is reducible to a number or a ratio. As a wise man said, “Mathematics is the language of gods”. This primordial rhythm and its harmonics are captured under the topic “Seelam” by Mamuni Mayan in ancient Tamil texts. Below are more details.

We know that the Paramaanu or God’s particle is a cube. This particle with the primordial vibration combines with other particles to create a shape. The Paramaanu combines in the multiples of 8 to evolve the next structure. Let us see the importance of 8 later, but remember 8 is the number for Lord Narayana and Om namo Narayana has 8 Aksharas.

What do you call a cube called in Tamil? It is called Ganam (கனம்). This also means heaviness, gravity, honor, dignity, abundance, plenty. To indicate it is a square cuboid they call it கன சதுரம்.

The process of the addition of Paramaanu into bigger units is called as Ganam (கணம், गणं). In Tamil both the Cube and the additive resultant are called as Ganam and the only difference being that in Cube it uses a small “na” (ன) as an alphabet. In the additive process / resultant it uses a Big “na”(ண). The big “na” signifies that due to the additive process the small (na) becomes big (na). This additive process starts because of the first rhythmic circular force also called as a Suzhi (சுழி) in tamil which means “loop”.

Here comes the beauty. The Lord of or the energy associated with this additive force (Ganam) is called as Ganapathi (கணபதி, गणपती). Note this is the bigger “na” used and not smaller “na”. He is associated with the first circular force – Suzhi (and hence he takes the first honor in any Vedic ritual. This means Lord Ganapati is the first process in the evolution and everything has to start with him. Even if it is Lord Shiva or Vishnu it does not matter, the very first honor goes to the Lord of Ganas. Many Indians when they start writing (atleast few decades back) they first start with this symbol at the top of the page before anything for a successful completion of that activity.

Suzhi

If I add my own inferences to the above with a caveat that everything else I have written have a solid back up mostly from our own study of languages (as you can yourself see) and our scriptures.

 • The symbol above signifies that what was “a point” with untouched / non-interacting energies / resulted in the primordial first circular force out of a pulse and also signifying that every circular force shall also collapse back to a point.
 • Also the bigger / heavier things are formed or created by its smallest unit and hence symbolically the heavier ones are carried by the smaller units. To signify this may be a god in the form of an elephant is carried by a mouse.

Now you know why every ritual starts with this Sloka to Ganapathi…
“GanAnAm tva Ganapati gum Havamahe, Kavim Kavinam Upamasra vastamam
Jyestharajam Brahmanam Brahmanaspat aana Srnvan nuti bhissi dasadanam”
This means “May you the Lord of Ganas, Ganapati”,… . so it goes.

Now what do we call the study of this additive force – Ganas? Mathematics – Ganith / Ganitham (கணிதம், गिणत ). This ancient science has been codified as below…

 • The primordial God’s particle as Paramaanu or microbode or Lord Shiva,
 • The rhythmic movement of the pillar of light as Lord Nataraja,
 • The first circular force as the symbol for Lord Ganapathi,
 • The lord of the additive force as Lord Ganapthi and
 • The Study of this additive force which leads to the formation of everything in the universe is Mathematics in Sanskrit and Tamil.
 • Every possible state of consciousness and manifestation is represented in Shiva Lingam
 • We will see that the multiples of 8 in which the additive force moves is codified as Lord Narayana or Vishnu and the five state manifestation process as the five letters associated with Lord Shiva.

The nature’s primordial secret in this way and codify it for the common benefit of the world and carry it for ages. These are just a start and please wait for the other interesting aspects to unfold.

Reference

Time = Space by Raguram Gopalan, http://ragsgopalan.blogspot.com

Breath and Tamil

Earlier we saw why the language Tamil is called so and its relation with science. We will start with that brief explanation and then lets see how Tamil is related with our breath.

As per ‘Aintiram’ written by Mamuni Mayan, at this early stage of manifestation of universe there are five stages. They are அமிழ்தல் (Amizhdal – Withdrawal), இமிழ்தல் (Imizhdal – Overflowing), குமிழ்தல் (Kumizhdal – Clustering round in an order), உமிழ்தல் (Umizhdal – Emitting), தமிழ்தல் (Tamizhdal – Resulting into a well-defined form).

First the throbbing Consciousness withdraws into itself. Moolam (Originating Source) consolidates itself through withdrawal called Amizhdal or converging to a point. Minute Cubical tip This Moolam then gushes or explodes outward and emerges and spreads (Imizhdal) and consolidates its self (Kumizhdal). The movement of energy in self spin (kalavisai) propels and projects this energy (Umizhdal) so that it comes out into form (Tamizdhal).

Interestingly enough, for the experience to merge into word-form the inner being has to undergo or travel through these five levels states, namely Amizhdal (“converging to a point”…withdrawal), Imizhdal (‘emerging and spreading’), Kumizhdal (coming together an consolidating’), Unizhdal (projecting or delivering) and Tamizdhal (“coming out into form”). Hence a language as rich with the sweetness of inherent order, originating from the luminosity of the Source is called Tamil. Tamil is word based on the final resultant state called Tamizhdal (தமிழ்தல்).

Tamil language has 12 vowels and 18 consonants both combine to form 216 letters (உயிர் எழுத்து – Uyir Ezhuthu (Life / Energy letters – 12 letters) and ெமய் எழுத்து – Mei Ezhuthu (Body / Matter letters – 18 letters).

We have already seen that “Yoga states that if you breathe through the right nostril (Solar breath), then it is effectively 12 angulas of breath length and if you breathe through the left nostril (Lunar Breath), then it is effectively 16 angulas of breath length”. Now we will see the correlation between this and Tamil language as given below…

 • The 12 vowels correspond to 12 Angula breath of Solar / right breath. This also means all Vowels originate in our navel.
 • The 18 consonants correspond to 16 Angula breath of Chandra / left breath with the addition of Manas – மனஸ் (mind) and உயிர் (life). All consonants originate in our Moooladhara Chakra.
 • The combination of vowels and consonants total up to 216 alphabets in Tamil (216 =18*12) corresponds to one hundredth of 21600 breaths in day. Please note that vowels and consonants create a word with life just as much we would have a living body by the combination of left and right breath.
 • This number 18 is also reflected in பதிெணன் சித்தர்கள், (18 different Siddhars) பதிெனட்டுப் புராணங்கள், (18 Puranas), ேயாக சாதன முைறகளி ஏற்படும் தைடகள் (நிைலகளும்) (18 step process of Sidha Yoga) பதிெனட்டு, அய்யப்பன் ேகாவில்படிகள் பதிெனட்டு (18 steps in Lord Ayappa temple in Kerala), பகவத்கீைதயில் பதிெனட்டு திகாரங்கைள (18 Chapters in Bhagavad Gita). There are more such significances like Mahabharatha war took place for 18 days.

Reference

1. Time = Space by Raguram Gopalan, http://ragsgopalan.blogspot.com
2. Fabric of The Universe: The Origins, Implications, and Applications of Vastu Science By Jessie J. Mercay

Science and Tamil – Part 2

Energy and Matter concept in formation of letters

The concept of Energy and matter is not new to us and does not start with Einstein’s days of E=mc2. Let us look at how our letters are formed from Aksharas then people would know that the concept of Energy and Matter is old as our language. In Tamil there are two kinds of Aksharas/Letters. They are உயிர் எழுத்து – Uyir Ezhuthu (Life / Energy letters – 12 letters) and ெமய் எழுத்து – Mei Ezhuthu (Body / Matter letters – 18 letters). Both put together it is 30 letter pack for Tamil as alphabets. Now both have to combine to give letters called “body with life” which are called uyir mei Ezhuthu. This combines to form 18*12 which is 216 letters as Uyir Mei Ezhuthu. For example க்+ அ = க in Tamil and क़ + अ = क in Sanskrit.

So the formation of letters itself is a science where Matter (Body) combines with Energy (Life) and then the living organisms (Body – life letters) are formed.

The following table lists vowel (uyir or life) letters across the top and consonant (mei or body) letters along the side, the combination of which gives all Tamil compound (uyirmei) letters.

Tamil Letters

In the above example க்+ அ = க, க் is the body and அ is life. So as per our language sciences be it Tamil or Sanskrit the matter is formed first and then the life came and attached to it. This is very well documented in Tamil scriptures as follows:

உடம்புடன் உயிர் வந்து ஒன்றுவது இயல்ேப – ெதால்காப்பியம் . This is over 2500 years old which states that life comes and joins a body in language and this is nature.

ெமய்ெயாளி உயிெராலி சிவணுதல் இயல்ேப – ஐந்திறம் (Aintiram). This is over 12000+ years old which states that same thing and adds that body is like light and life is like sound and they merge and this is siva’s nature. This certainly means that both Body and life are not formed at the same – as popularly believed. Life comes and joins the body to give a living being – in the above case the letters are the living beings.

Masculine and Feminine names based on ending letters

I am also going to give you as to how Indians distinguished masculine from feminine names. Kanchi Maha periyavar, the Sage of Kanchi had explained this beautifully in his “Arul Vakku”. I am giving a gist of it here just to conclude this:

Masculine names: All the names shall end with the phonetic a, im, in , ir, aha etc. Examples are Ram, Shyam, Raman, Kannan, Kishan, Vivek, Adam. So phonetically names like Catherine is a masculine name because it ends with “in” phonetically.

Feminine names: All names ending with phonetics aa, e, I, oo etc. Examples are Radha, Ramya, Savithri, Gayathri, Uma, Rosy, Isabella etc. Same way phonetically Joshua is a feminine name. Vishnu and Lalitha sahasranamam follows this rule and hence one invokes Shakthi as lalitha and the other invokes Purusha as Vishnu.

Just to conclude this part, I think we looked at how science is an integral part of our language formation and for us science has always been about the knowledge and nature of the space and we believed that space manifested itself as the physical world.

Source: Time = Space by Raguram Gopalan, http://ragsgopalan.blogspot.com

Science and Tamil – Part 1

One of the main reasons I believe as to why our wisdom has degraded so much in the last century is our ignorance and reluctance to learn our rich language. Our language offers richness not just in literary sense but is supremely scientific too. I am going to touch upon just 3 to 4 aspects of it which I knew and understand at a fundamental level and request you to learn your mother tongue well.

Vigyan / Vigyanam (விண் ஞானம்) means Science:

But most importantly I wanted to take the word called Science as meant in Tamil and Sanskrit. A word always can be broken down to its dhatus for its exact meaning in Tamil and Sanskrit. Some examples below:

Science in Tamil is Vigyanam and in Sanskrit is Vigyan. This is split as Vin and Gnanam / Gyan. Vin means space and Gyan means knowledge. Hence according to Indian system science means it is the nature / knowledge of the space. This has very deep significance since modern science has not agreed the existence of space for a long time and their gross and materialistic approach prevented them from seeing the most subtle component and its nature. We were masters of it ages back.

Universe is called as Brahmanda in Sanskrit. Brahma + Anda which literally means a big egg. This means we knew that the galaxy is elliptical in shape ages back and it required hubble in 1950 to tell us that.

Bhoogol means Earth (Study of) / Geography – This Splits as Bhoo +Gol. Bhoo means Earth Gol means round. We did not throw stones at a scientist as late as 17th century when he said that earth is round and not flat. We would have laughed our heart out and ignored him.

Be it the age of the universe, all of the astronomical measurements, health, spirituality etc, many of us need a proof in modern science to tell us that what we knew was right and they have certified it. When we decide to come out of this mentality then the process of reclaiming our rich heritage shall start.

Origin of Universe and linkage with Tamil:

The initial evolutionary process for the universe consisted of 5 stages states Aintiram. You can imagine that these are the movements of particles during the Big bang. They are அமிழ்தல், இமிழ்தல், குமிழ்தல், உமிழ்தல், தமிழ்தல்.

 • Amizhdal (Withdrawal)
 • Imizhdal (Overflowing)
 • Kumizhdal (clustering round in an order)
 • Umizhdal (Emitting)
 • Tamizhdal (resulting into a well defined form)

These are the first stages from the Big bang till a well defined shape is formed. Now the last level is called Tamizhdal which results in a well defined form. This state has emanated from the Pranava and not been created by some one. Hence a language as rich with the sweetness of inherent order, originating from the luminosity of the original particle is called Tamil. Tamil is word based on the final resultant state called Tamizhdal (தமிழ்தல்).

Source: Time = Space by Raguram Gopalan, http://ragsgopalan.blogspot.com

The Big Thaw and the dispersion of humanity – 1

———————————————————————————–
By Dr. Jessie Mercay
posted by Ganesh

In 15,000 BC the earth was a cold planet – an Ice making machine. The planet was in its fifth ice age. The glacial maximum (coldest period with maximum icecaps and lowest seal level) had occurred 2000 – 3000 years earlier. The world was colder and dryer and far less hospitable than today. The enormous ice sheets held massive amounts of water lowering sea levels. The world’s oceans were more than 460 feet lower than what they are today. This resulted in exposure of continental shelves, joined landmasses, and extensive coastal plains. (Fleming, et. al. (1998). “Refining the eustatic sea-level curve since the Last Glacial Maximum using far – and intermediate-field sites”. Earth and Planetary Science Letters 163 (1-4): 327-342).

The geography of the earth was significantly different from the present day and humanity lived primarily in a small concentrated area of the earth called the equatorial belt. The map below shows the earth as it may have looked in 15,000 BC. The land area between the two grey horizontal lines represents the equatorial belt and the grey area in the center (circled) is a landmass that existed 17,000 years ago.

Equatorial Belt

This continent was the most suitable landmass to support human civilization because it possessed tropical rain forest and an abundance of resources and wild life making it the Eden of the ancient world. This lost continent some call Oceania but it was called Kumari Continent or Kumaria according to the ancient literature of Tamil Nadu, South India. It is said, in the ancient literature, that it was here that the earth’s climate was conducive to support large agricultural based populations. This is where some scholars believe that the cradle of human civilization flourished and it is here that humanity developed a highly sophisticated society perhaps comparable to our own in many ways.

The areas of the uppermost and lower parts of the map in dark grey represent enormous glaciers that were as high as the Rocky Mountains and covered large portions of the world’s landmasses. The areas in light grey were tundra, which supported very little vegetation and sparse life. The earth was a cold, dry planet and these areas lacked warmth, rainfall and moisture.

The darkest grey color within the equatorial belt (what is now Central Africa and Central America and Northern South America) represents areas of the earth that supported plant and animal life. Some of these areas were desert and these large land masses were colder in temperature Equatorial belt 15 than Oceania, due to warmer ocean currents. Humans most likely lived in these areas but most of these areas were not conducive to support large populations that could develop agriculture and civilizations.

About 15,000 BC the ice sheets stopped advancing and the earth began to warm slowly. Around 12,000 BC, an unknown geological or cosmic event triggered a sudden spectacular thawing of the earth – a mass global warming. The enormous glaciers that covered most of the earth quickly melted filling the oceans with water causing ocean encroachment into the low-lying coastal areas where much of human population existed. Within a relatively short span of time the melting waters from the glaciers rapidly elevated the sea levels and submerged enormous landmasses, including much of Kumari Continent, reshaping the geography and the living space of humanity.

The rapid thawing of the earth and the receding Ice Age were cataclysmic. Tidal waves of massive proportions swept the shorelines of ancient earth and consumed them beneath the rapidly rising oceans. Along with these events, the global warming caused extensive evaporation, which then caused extended monsoons that caused an inundation of the land with flooding. Entire continents of land submerged beneath the rising oceans and gigantic super hurricane force storms and monsoons long lasting swept the planets surface.

Because of the gigantic loss of landmass, groups of inhabitants from Kumari Continent migrated from their homelands to other habitable places on the earth. These groups may have been the legendary 12 lost tribes. Some researchers believe that the native language of these people was an ancient form of Tamil.

Reference

Fabric of The Universe: The Origins, Implications, and Applications of Vastu Science By Jessie J. Mercay. Text and diagrams, with permission, from Dr. Jessie Mercay, Fabric of the Universe, aumscience.com/wordpress. For any questions please visit http://www.aumscience.com.